Mees en de fallische logica

In een column in M, het maanblad van het NRC (december 2007), bekritiseert Mees de Amerikaanse hoogleraar psychologie Baumeister. Mannen, zo constateert Mees, hebben sinds de wettelijke gelijkstelling van de seksen “nieuwe strategieën ontwikkeld om vrouwen uit hun territoir te weren”. Eerst werd – door mannen als Gray - het verschil tussen mannen en vrouwen benadrukt, maar toen die strategie niet afdoende bleek te werken, werd naarstig gezocht naar een andere strategie. Baumeister behoort tot de groep die zijn toevlucht neemt tot de fallische logica. “Mannen moeten volgens Baumeister evolutionair gezien wel meer risico nemen dan vrouwen omdat ze aanzienlijk minder kans hebben om zich voort te planten dan vrouwen. En omdat mannen meer risico nemen, zo gaat de redenering, zie je ook meer mannen op het schavot eindigen. Maar de geborneerde Baumeister haalt oorzaak en gevolg door elkaar.”
Analyse. Mees maakt het motief van Baumeister en de zijnen verdacht. Het gaat erom vrouwen uit hun territoir te verdringen. Eerdere strategieën werkten niet en daarom zoeken sommige mannen, onder wie dus Baumeister, naar nieuwe middelen om vrouwen te weren. Deze wetenschappers hoeven we inhoudelijk dan ook niet serieus te nemen; het ware motief is immers de onderdrukking van vrouwen.
Daarnaast wordt Baumeister in het bijzonder ook nog - terloops - weggezet als ‘geborneerd’.
Let ook op retorische kwalificaties als ‘fallische logica’.

© 2007. R.G.M. Ritzen