Truijens, Slagter en het verdraaien van de feiten

De columnist als wachter van de waarheid? Truijens zeker niet. Il parc di monstri, Bomarzo. © 2008 R.G.M. Ritzen.
“Wel dringt zich de vraag op of, voordat alles wordt overgelaten aan de schoolbesturen, er niet eerst meer waarborging noodzakelijk is. Het onderzoek laat immers zien dat belangrijke checks and balances, zoals transparantie van bestuur, en countervailing powers nog vaak ontbreken, en er nog veel onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over het interne toezicht en over de horizontale verantwoording” (p. 15).
De passage is afkomstig uit een rapport van SCP met als titel ‘De school bestuurd’ , dat juli 2008 verscheen. Zowel Sjoerd Slagter, de voorzitter van de VO-raad, als columnist Aleid Truijens haalden dit rapport in een artikel aan, zij het dat ze allebei een andere draai aan het rapport gaven.
Slagter schreef: “Dat Truijens een diep geworteld wantrouwen jegens schoolbesturen koestert, is duidelijk. Maar is dat gerechtvaardigd? Niet als je je baseert op de feiten. Uit een recente studie van het SCP – De school bestuurd – blijkt dat de recent verkregen autonomie bij scholen in goede handen is.” (VK, 15.9.08)
Truijens reageerde een dag later furieus: “Slagter wappert met een recent rapport van het SCP, De school bestuurd, waarin het planbureau ‘oordeelt’ dat scholen ‘op de goede weg zijn’. Vreemd: sinds wanneer is het aan feitenvergaarder SCP om oordelen te vellen? Toch maar even dat rapport erbij gehaald. Nee hoor, het SCP oordeelt helemaal niet over de schoolbesturen. Het rapport doet verslag van een enquête onder schoolbestuurders. Die vinden zelf – niet verrassend – dat ze het bijzonder goed doen, oog hebben voor de noden van de leraar en zorgvuldig overheidsgeld beheren. De ‘feiten’ die Slagter aanvoert zijn dus de meningen van zijn eigen club. Dat is nog eens een geestige vorm van zelffelicitatie!” (VK, 16.9.08)
Analyse. Uit het bovenstaande citaat uit het rapport blijkt, dat het SCP wel degelijk een evaluatief oordeel afgeeft. Truijens zit dus gewoon fout, want ze verdraait de zaak.
Maar ook Slagter zet de feiten naar zijn hand. Anders dan Slagter beweert, zet het SCP een fiks aantal vraagtekens bij het besturen van scholen. “Er is meer waarborging noodzakelijk” vertaalt Slagter met “de autonomie is in goede handen.” Tja.

© 2008 R.G.M. Ritzen