Inspectierapport vs. prof Dronkers (14/5)

De Onderwijsinspectie wees er onlangs op dat het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen te groot is. De Inspectie noemt zelfs een getal: bij 40 procent van de vwo-scholen is dat verschil groter dan de Inspectie verantwoord vindt.
Schoolexamens, die in de loop van het jaar door de scholen zelf afgenomen, worden gemiddeld met de cijfers van het centraal examen en dat leidt dan tot het eindexamencijfer van een schoolvak.
De socioloog Dronkers merkt op dat de Inspectie de indruk wekt dat bij scholen met grote verschillen tussen beide cijfers vooral het schoolexamencijfer te hoog zou zijn. Dat is niet juist, stelt hij. Het punt is dat in de meeste gevallen de schoolexamencijfers op deze scholen niet veel hoger dan op scholen met kleine verschillen.
Maar in het Onderwijsverslag richt de Inspectie zich bijna uitsluitend op het schoolexamen. Daarvan gaat een verkeerde suggestie uit. Namleijk dat er wordt gesjoemeld. Het gaat niet om “gesjoemel bij het schoolexamen, maar om een daling in de cijfers bij het centraal examen. De Centrale Examencommissie heeft dat al in 2006 gezegd, maar zo zachtjes dat bijna niemand het opmerkte.”
De verschillen tussen het schoolexamen en het centraal examen zijn volgens Dronkers in “het vwo tussen 2005 en 2008 toegenomen van 0,39 naar 0,45 punt. Bij havo en vmbo zijn de verschillen kleiner. In het Onderwijsrapport worden de verschillen van de drie schooltypes tegelijk besproken. Daardoor mist de Inspectie een verklaring voor de problemen bij het vwo: de invoering van het studiehuis, achteruitgang van het onderwijsaanbod, afname van het aantal werkelijke lesuren (aangevuld met ophokuren) en het tekort aan gekwalificeerde leraren.”
Analyse. In het Inspectieverslag wordt volgens Dronkers een verkeerde vergelijking gemaakt. Er wordt gewezen op een verschil tussen schoolexamens en het centraal examen, waarbij de laatste indicator als absolute maatstaf wordt gehanteerd. Een discrepantie tussen schoolexamens en centraal examen wordt uitgelegd als 'scholen die ten onrechte de resultaten opkrikken'.