Ellian over de democraat Wilders (22/9)

Ellian is niet echt gecharmeerd van Wilders’ kopvoddentaks. “Wilders dient het onderscheid tussen het publieke en private, statelijke en niet statelijke in acht te nemen. Want ook Wilders moet te allen tijde de liberale rechtsstaat verdedigen”, aldus Ellian (Elsevier, 21.9.09).
Maar waarom Wilders dat zou moeten doen, wordt niet duidelijk. Ellian lijkt per se te willen dat Wilders een democraat is. Ellian had Wilders ook fors terecht kunnen wijzen, maar hij weigert consequent Wilders op dit punt aan te vallen. Eerder jubelde hij bijvoorbeeld: “Fantastisch Geert! Je bent een echte democraat.”, maar ook Ellian zat in beetje in zijn maag met Wilders’ pleidooi voor een verbod van de Koran: “Dat (verbod) moet je intrekken. Niet omdat de Koran een fantastisch boek is, maar omdat je een goede democraat wilt zijn. En een democraat laat nooit een boek verbieden.”
Zo diende Wilders samen met zijn fractiegenoten de volgende motie in:
.
“De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat Nederland wordt geteisterd door misdaad, wangedrag en straatterreur waar met name Marokkaanse allochtonen zich buitenge- woon vaak schuldig aan maken; constaterende, dat het kabinet hier nog steeds geen antwoord op heeft zoals ook blijkt uit het feit dat Marokkaanse straatterroristen een lampionnenoptocht voor kinderen ernstig kunnen verzieken;
verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat:
A: meteen veel zwaardere gevangenisstraffen worden opgelegd aan raddraaiers;
B: ook aan de ouders van allochtone straatterroristen gevangenisstraf wordt gegeven wanneer hun minderjarige kinderen voor de tweede keer de fout in gaan;
C: volhardende allochtone straatterroristen, inclusief de ouders wanneer het om minderjarigen gaat, uit Nederland worden verwijderd en dat daarbij ook het Nederlanderschap in wordt getrokken wanneer sprake is van een meervoudige nationaliteit, en gaat over tot de orde van de dag. (31782, 19 november 2008)

Met deze motie wordt het gelijkheidsbeginsel terzijde geschoven. Alleen ouders van allochtone straatterroristen krijgen gevangenisstraf als hun kinderen voor de tweede keer de fout ingaan. Daarmee wordt een principe van de democratische rechtsstaat overboord gezet.
Maar Ellian schuift dit alles terzijde door misstapjes (die Wilders in de ogen van Ellian maakt) te vergoelijken of zelf te negeren.
De conclusie dat Wilders aan anti-democraat is, durft Ellian niet te trekken.