Elsevier vs. Haagse Hogeschool (28.2.10)

“Ze onderwijzen veel, daar in de Haagse Hogeschool, maar gezond verstand is er kennelijk niet bij. Dat is natuurlijk ook moeilijk aan te leren”, weet Paul Lieben in Elsevier te melden.
“Werd eerst de traditionele kerstboom uit de aula verbannen, nu werd de vloer – tot stomme verbazing van de studenten - wel vrijgegeven voor ayatollahs, frisse ambassadejongens en hun volgelingen.” Lieben heeft dat allemaal heel nauwkeurig onderzocht, want – zo meldt hij in zijn column – hij heeft “de wakkere Telegraaf” gelezen.
“De niet zo wakkere directie van de Hogeschool moet in de leer bij de wel ontwaakte studenten. Die laatste groep - ook die met een islamitische achtergrond - begrepen niets van de banvloek over de kerstboom. Maar ze begrijpen wel heel goed dat een 'viering' van de Iraanse revolutie, in een door overheidssubsidies gestut gebouw, niet kan. Nu de directie nog.”
Analyse. Maar wie is er niet wakker? Eerder meldde de voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool al aan Plasterk dat er geen relatie was tussen de etnische achtergrond van studenten en het niet plaatsen van deze ene kerstboom. Dat zou ook vreemd zijn, want in de verschillende vestigingen van de Haagse Hogeschool stonden – bij elkaar opgeteld – maar liefst 82 kerstbomen.
Het ontbreken van kerstboom nr. 83 grijpt Lieben aan om een persoonlijke aanval te lanceren aan het adres van de Haagse Hogeschool. En daarbij verzwijgt hij 82 andere kerstbomen.

Een weekje modder gooien in de Tweede Kamer (27.2.10)

De persoonlijke aanval floreerde de afgelopen week in de kamer. VVD-leider Mark Rutte vond het CDA een partij van draaikonten (Volkskrant, 24.2.10) en ergerde zich aan ‘de ruggengraatloosheid van Balkenende’. Volgens Rita Verdonk is Wouter Bos een leugenaar (Elsevier, 18.2.10). En volgens VVD-Kamerlid Blok is Balkenende een leugenaar (Elsevier, 23.2.10)
Ter Horst is dat met hem eens: Balkenende liegt. Hij ontkent dat Verhagen heeft gedreigd met aftreden. “Als premier Balkenende zegt dat het niet zo is, spreekt hij een onwaarheid,” aldus Ter Horst in VN.
Ook Rouvoet liet zich niet onbetuigd: hij noemde Plasterk de minister van feesten en partijen.

Farage versus Van Rompuy (26.2.10)


Gisteren maakte Van Rompuy in het Europarlement kennis met de Britse eurohater Nigel Farage (BBC). Van Rompuy zou geen internationale uitstraling hebben. “Is dit nu de president van Europa? U hebt het charisma van een dweil en het uitzicht van een bankbediende.” Farage, het boegbeeld van de anti-Europese UKIP, zei verder: “U bent misschien wel vakkundig, maar ook gevaarlijk. U bent de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten. Misschien is dat omdat u uit België komt, dat niet eens een echt land is. Maar wij kennen u niet en wij willen u niet.”
Analyse: het is een merkwaardige mix van een irrelevante argumentatie (de verwijzing naar het land van herkomst van Rompuy) en een persoonlijke aanval (dweil, bankbediende, gevaarlijk).

De draai van Wilders 2 (25.2.10)


Gisteren wees ik op drie mogelijkheden over Wilders' standpunt over de Islam. Wilders heeft het fragment, waarover ik gisteren berichtte, teruggezien. In het Nederlands Dagblad geeft de volgende verklaring voor zijn opmerkelijk mild standpunt: "Negen jaar geleden ging ik gebukt onder het juk van Van Aartsen en Dijkstal".
Maar Hans Dijkstal, de toenmalige VVD-fractievoorzitter, bestrijdt dat Wilders destijds niet vrijuit zijn mening kon geven: "Ik heb nooit het idee gehad dat hij er toen anders over dacht dan hij zei.''
Wilders mocht dus niet zeggen wat hij wilde en accepteerde dat kennelijk ook. Kortom, oprecht was hij naar eigen zeggen dus niet.

De draai van Wilders 1 (24.2.10)

Wilders was september 2001 te gast in een uitzending van Barend en Van Dorp. Wilders zei daar het volgende:
"Ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt dat ik niets heb…, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie. In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistocht, of wat is het, een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is, omdat ie daarmee alle moslims op één hoop gooit, heb ik van begin af aan gezegd; de islam daar is niets mis mee, het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims ter wereld, maar ook in Nederland zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslimextremisme. (…) Ik heb niets tegen de islam."
Het filmpje is te zien op de site ‘De Dagelijkse Standaard’
Analyse. Is er sprake van een contradictie? Wilders verkondigt nu toch duidelijk een andere boodschap. Het kan zijn:
a. dat hij in een paar jaar van mening is veranderd…
b. dat er sprake is van een politiek opportunisme door Fortuyn te ‘demoniseren’…
c. dat hij zich goed heeft gerealiseerd dat Fortuyn een aantrekkelijk gat achterliet…

Aan u de keus...

Peter Giesen over de autoriteitsdrogreden (23.2.10)

Het klimaatpanel IPCC kwam afgelopen regelmatig onder vuur te liggen wegens fouten. Minister Cramer, die zelf uit wetenschap afkomstig is, eiste een geheel waarheidsgetrouw rapport zonder fouten.
Peter Giesen, een journalist van de Volkskrant, meent terecht dat we hooguit kunnen afgaan op experts. Tegelijkertijd relativeert hij dit vertrouwen: “Het autoriteitsargument geldt binnen de retorica als een zwak argument, in veel gevallen zelfs als een drogreden. Waarom zou iets waar zijn als autoriteit X of Y dat beweert? Toch is het vaak het enige argument dat we hebben. Maar van ‘dé waarheid’ zijn we dan ver afgedwaald.” (Vk)
Maar is het afgaan op iemands autoriteit echt een drogreden? Ik meen van niet. Er is pas sprake van een autoriteitsdrogreden als iemand zijn autoriteit inzet op een terrein waarop hij geen expert is.
Wat bijvoorbeeld te denken van een ingezonden brief die ondertekend wordt met een academische titel, terwijl de auteur geen expertise heeft over het betreffende onderwerp? Zo stond er afgelopen weekend een ingezonden brief in het NRC van een zekere dr. Frans Thors uit Maastricht over het boerkaverbod. De enige dr. Thors uit Maastricht die ik ken is een medisch wetenschapper en die is geen expert op het terrein van het boerkaverbod. Als hij de auteur is, heeft die academische titel geen enkele meerwaarde. Dat is anders als hij een specialist op dat terrein is.

Leon de Winter en zijn dissidenten (12.2.10)

“Wat ik na enkele maanden vaststel, is: er zijn zoveel dissidente wetenschappelijke stemmen dat het zinnig is daarnaar te luisteren,” aldus Leon de Winter (VK, 4.1.10).
Het aantal dissidenten is niet van belang voor de vraag of het zinnig is om er naar te luisteren. Het gaat om hun inhoudelijke bewering.
De zaak-Hill/Dicke laat zien dat consensus de wetenschappelijke gemeenschap niet per definitie een kwalitatieve waarborg is. Henry Hill was als fysicus aan de University of Arizona in Tuscon verbonden en verrichtte in 1975 enkele metingen, waaruit zou blijken dat er zoiets als zonnetrillingen zouden bestaan. Er ontspon zich een felle discussie. Drie jaar na Hills rapportage probeerde een aantal fysici deze trillingen met uiteenlopende technieken waar te nemen, maar ze vonden echter niets op de frequenties die Hill had gemeld. Hills onderzoeksmethode zou eenvoudigweg niet deugen. Frappant is echter het vervolg op deze discussie.
In 1976 beweerde de natuurkundige Robert Dicke dat uit zijn waarnemingen bleek dat de zon was afgeplat. Op basis hiervan ontwikkelde hij een theorie, die daarmee een grote bedreiging van Einsteins relativiteitstheorie werd. Zoals te verwachten was, ontstond er een heftige discussie onder natuurkundigen over Dickes verklaring. In de jaren zeventig verschenen er maar liefst achttien belangrijke theoretische artikelen die Dickes bewering bestreden. In één van die artikelen werd de bewering van Dicke niet theoretisch, maar door middel van een experiment weerlegd. Dit experiment, waaruit Dickes ongelijk bleek, was opgezet en uitgevoerd door Hill, die eerder beweerd had zonnetrillingen te hebben geobserveerd.
Dankzij het experiment van Hill kwam er een einde aan de discussie tussen Dicke en zijn critici. Voor de wetenschappelijke gemeenschap was het duidelijk dat Dicke ongelijk had en dat Einsteins theorie grotendeels correct was. Het merkwaardige aan deze gang van zaken is dat Hill vrijwel exact dezelfde techniek had gebruikt als in zijn onderzoek naar zonnetrillingen. Toen werd er zoveel kritiek geleverd op deze techniek, dat zijn meetresultaten uiteindelijk niet werden geaccepteerd. De betrokken fysici waren op de hoogte van deze zwakke plekken van Hills metingen, maar gingen er in de discussie tussen Dicke en Hill niet op in. Kennelijk was het belang om Einsteins gevestigde theorie te behouden groot genoeg om aan bevindingen die in een ander verband met scepsis begroet werden, een grote overtuigingskracht toe te kennen. De theorie van Dicke werd verworpen op basis van Hills metingen en dat is volgens sommigen een helder voorbeeld van de wijze waarop door het gebruik van retorische middelen binnen de wetenschappelijke gemeenschap consensus tot stand komt.

De oogkleppen van minister Cramer (11-2-10)

Klimaatscepticus Leon de Winter heeft – hoogst persoonlijk – minister Cramer uitgenodigd om met hem en een zekere Lindzen van gedachten te wisselen over de misverstanden over de klimaatverandering. Op kosten van De Winter! (Vk, 4.1.2010)
Verderop in zijn betoog merkt De Winter op dat hij niets verwacht van dat gesprek.“Maar Cramer aanvaardt de legitimiteit van klimaatdissidentie niet. Zij heeft een groot deel van haar leven doorgebracht te midden van milieuactivisten, en de kans dat zij haar ambtenaren om een rapport heeft gevraagd van kritische stemmen ten aanzien van de klimaatapocalyps, is verwaarloosbaar. Het klimaatapocalyptisme is een rechtvaardiging van haar leven als klimaatactiviste. Voor haar is het ondenkbaar dat de rol van de mens op het klimaat niet bepalend is.”
Analyse. De Winter maakt zich schuldig aan een persoonlijke aanval. Cramer heeft niet zomaar oogkleppen op. Die oogkleppen vormen volgens De Winter zelfs de essentie van haar bestaan.
Vreemd blijft het natuurlijk wel dat hij Cramer uitnodigt voor een gesprek, waarvan hij op voorhand al weet, dat dit niets oplevert.

Verbrugge en de PVV (10.2.10)

In het NRC (6.2.10) stond het volgende, enigszins curieuze berichtje: ‘Over onderwijs verlopen de contacten beter. Voorzitter Ad Verbrugge van de vereniging Beter Onderwijs Nederland is positief over de PVV. “Op basis van wat ik tot dusverre aan plannen heb gehoord, zou ik er niet zo rouwig om zijn als de PVV in de regering komt”, aldus Verbrugge’.

Verbrugge, de Amsterdamse filosoof en voorzitter van BON, was kennelijk verbaasd over de commotie, want twee dagen later stond er al een ingezonden stuk van zijn hand in het NRC. “Over het artikel 'De PVV mijdt het middenveld' (NRC Handelsblad, 6 februari) het volgende. In reactie op een telefonische vraag wat ik als voorzitter van Beter Onderwijs Nederland en als belangenbehartiger van het onderwijs zou vinden van PVV-deelname aan de regering, heb ik geantwoord dat ik verschillende bezwaren zie en dat ik zeker wat betreft de islam, het AOW-standpunt e.d. danig van mening verschil met de standpunten van deze partij en de presentatie daarvan. In het in deze krant gepubliceerde Deltaplan voor onderwijs verzette ik me juist tegen segregatie. Maar eerlijk is eerlijk, door de wijze waarop deze partij zich over verschillende kwesties inzake het onderwijs heeft uitgelaten - en daar ging de vraag over - moest ik in alle nuchterheid erkennen dat daar veel elementen in zitten die overeenkomen met die van onze vereniging, zoals vorig jaar ook werd vastgesteld tijdens ons symposiumdebat met de onderwijswoordvoerders van de verschillende partijen. Samen met de SP en tot op zekere hoogte ook de PvdA was de PVV toen bijvoorbeeld van mening dat het huidige machtsblok binnen het onderwijs moest worden opengebroken.
Om niet aan de al te gemakkelijke behoefte toe te geven het gehele programma van de PVV als gevaarlijk en dom te bestempelen, heb ik op de vraag naar regeringsdeelname geantwoord dat ik daar dus vanuit louter onderwijs bezien niet zo rouwig om zou zijn, met de uitdrukkelijke aantekening dat ik genoeg andere inhoudelijke en praktische bezwaren zie; en zelfs wat onderwijs betreft niet al hun standpunten deel. Dat NRC Handelsblad deze context niet noemt, vind ik verwijtbaar. De simpele toevoeging 'wat onderwijs betreft' zou al een stuk genuanceerder zijn geweest.”
Analyse. Als Verbrugge inderdaad gezegd heeft wat hij in het ingezonden stuk beweert, dan is zijn standpunt vertekend. Er is dan wel heel selectief geciteerd.

Elsevier over Obama (09-02-10)

“Obama lijkt steeds meer op zijn gehate voorganger”, meent Elsevierjournalist Robbert de Witt (Elsevier, 30.12.09). Aanleiding tot die opmerking was Obama’s toespraak voor het Amerikaanse volk over de verijdelde terreuraanslag van de moslimextremist Umar Farouk Abdulmutallab, die op Eerste Kerstdag met hoogexplosief materiaal aan boord van vlucht 253 was gegaan. “We zullen alles doen om de gewelddadige extremisten te verslaan”, zei de president.

De Witt concludeert op basis van dit citaat, dat Obama aan het schuiven is. “Genoodzaakt door de werkelijkheid – ondanks zijn uitgestoken hand naar de moslimwereld blijken radicale moslims nog altijd aanslagen te willen plegen in de Verenigde Staten – begint Obama zo steeds meer te klinken als zijn zo lang verguisde voorganger George W. Bush.”, meent De Witt.

Maar in welke zin lijkt Obama steeds meer op Bush? Dat wordt in het stuk niet echt duidelijk, omdat De Witt redenen aandraagt die er op wijzen dat Obama juist niet lijkt op Bush. Hieronder die redenen:

“Moslims durft hij (Obama dus, RR.) echter nog steeds niet voor het hoofd te stoten.”
“Obama moet minder radicaal willen breken met het beleid van Bush.”
“En de Democratische president is ook nog altijd huiverig om moslims wereldwijd voor het hoofd te stoten. Moslimextremisten blijven daarom in zijn woorden nog ‘gewelddadige extremisten’. Terwijl het duidelijk is waar Abdulmutallab zijn inspiratie vond: in de Koran.”
Over Obama’s belofte om 'Gitmo' binnen een jaar te sluiten: “Obama zou er verstandig aan doen ook in deze kwestie minder radicaal te willen breken met het beleid van Bush.”Blijft dus over: de opmerking ‘we zullen alles doen om de gewelddadige extremisten te verslaan’. Was die opmerking werkelijk zo uniek? Een bericht op de website van Elsevier van 1 augustus 2007 geeft uitsluitsel:

“De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Barack Obama zal, als hij president wordt, militaire aanvallen laten uitvoeren op terreurnetwerk Al-Qa'ida in Pakistan. Dat zei Obama woensdag in een speech over de strijd tegen terrorisme. Hij reageerde met zijn uitspraken op rapporten waarin staat dat Al-Qa'ida zich zou hergroeperen in afgelegen berggebieden in Pakistan.”
“Obama waarschuwde de Pakistaanse president Pervez Musharraf dat hij meer moet doen om terroristische activiteiten in zijn land tegen te gaan. Als Musharraf dat niet doet, dan zal Obama het doen, desnoods zonder toestemming van de Pakistaanse president. Het islamitische land zal dan ook honderden miljoenen dollars aan militaire hulp kwijtraken.”
“ 'Laat me dit heel duidelijk maken. Er zitten terroristen in die bergen die 3.000 Amerikanen hebben vermoord. Zij beramen nieuwe aanslagen. Het was een verschrikkelijke vergissing om niet toe te slaan toen we in 2005 de kans hadden om dat te doen tijdens een vergadering van Al-Qa’ida-leiders,' zei de presidentskandidaat.”


De Witt ziet wat hij wil zien.

Peter R. de Vries roept op tot geweld tegen Wilders (8-2-10)

“Soms denk ik dat ik niet meer kan worden verrast. En toch gebeurt dat.”, bekent columnist en hoogleraar Ellian (Elsevier). Dat gevoel krijg ik steeds vaker als ik een column van Ellian lees.

Pauw en Witteman overschreden in hun uitzending van 3 februari 2010 een aantal morele en journalistieke grenzen. Paul Witteman, zo stelt de Leidse hoogleraar, schiep namelijk “de noodzakelijke ruimte waarin hij een bedekte oproep tot geweld tegen Kamerlid Wilders en zijn partij kon componeren. (…) U leest het goed. Op de Nederlandse tv wordt luidruchtig, maar gecamoufleerd opgeroepen tot geweld. Hoe heeft Witteman zijn gewelddadige muziek gecomponeerd? Dit gebeurde met de inzet van Peter R. de Vries. Een echte straatjongen die het verschil tussen goed en kwaad niet meer kent. Ook een mislukte populist die een PvdA Light heeft getracht op te bouwen. Zo’n jongen moet je hebben wanneer je tot geweld wilt oproepen.”

Waaruit blijkt nu dat Witteman & De Vries opriepen tot geweld? Hieronder volgt Ellians bewijs:

“Dit zijn de zinnen die op de staatsomroep werden uitgesproken:

Peter: 'Ik vind dat we er in een vroegtijdig stadium iets van moeten zeggen. Ik wil mezelf niet later het verwijt maken waarom ik niet eerder daartegen iets geroepen heb. Ik ervaar dat heel veel mensen het niet doen, sterker nog, dat ze het niet durven. Ik vind dat een beetje beangstigend.'

Witteman: 'Als ik je weblog lees en de reacties zie, word ik niet vrolijk.'

Peter: 'Ik vind dat ik een geluid moet laten horen, niet te laat, maar tijdig, dan hoef ik mezelf geen verwijt te maken. Ik ben niet zo gauw te bedreigen. Maar ik ben geschrokken van de enorme agressie die in de mails zit.'

Witteman: 'Zou je vinden dat anderen zich bij je standpunt moeten aansluiten?'

Peter: 'Het is een soort angst onder bekende Nederlanders om ronduit te zeggen wat ze van deze man en zijn partij vinden.'
(einde citaat)

De Vries moet het wel over Hitler hebben. Ellian: “In een vroegtijdig stadium had men hem moeten stoppen. Velen hadden er later spijt van dat ze niet op tijd hebben getracht Hitler te stoppen.” Hiermee is dan kennelijk het bewijs geleverd: de zin ‘het is een soort angst onder bekende Nederlanders om ronduit te zeggen wat ze van deze man en zijn partij vinden’ moeten we niet letterlijk nemen, maar is een verwijzing naar Hitler. ‘Guilty by association’, maar dan wel Ellians ‘association’.

Het gewelddadige karakter blijkt vervolgens toch niet zo hard. Ellian introduceert nu de ‘wellicht’-truc. “Wellicht bedoelt Peter iets anders. Wilders wordt wel systematisch aangevallen, maar nog niet gestopt. Daar gaat het Witteman, De Vries en anderen om. Daarom werd Peter ingehuurd voor de definitieve boodschap:

Pauw: Je maakt er wel een groot gevaar van?

Peter: Ik zie het ook als iets dat je niet moet onderschatten. Ik ben wel bang dat hij veel zetels haalt en dat dan de Partij van Arbeid en andere partijen die nu groot zijn, zijn weggevaagd. Dat hij in de regering komt. Dat we dan het ware gezicht te zien krijgen. Dat het dan allemaal veel erger zal worden. Dan wil ik voor die tijd geroepen hebben, kijk uit jongens: 'Hij is een gevaarlijke politicus, een kwaadaardige man en een volksmenner.' ”
(einde citaat)

Wie het heeft over een gevaarlijke politicus, kwaadaardig mens en een volksmenner, moet het volgens Ellian wel over Hitler hebben. Ellian: “Die moest worden gedood. De Vries roept daarom op tot geweld tegen Wilders.”

Ellians onderbouwing van beschuldigingen bestaat uit een aaneenrijging van associaties. Wie zijn redenering als bewijs accepteert, kan m.i. van alles beweren, afhankelijk van de associatie.

Over huichelaars, hypocrieten, collaborateurs en domoren (07-02-10)

Elsevier kopte op 4 februari met “Experts: Wilders manipuleert Koranteksten”

“Zes wetenschappers op het gebied van de Koran hebben in een brief aan de rechtbank van Amsterdam, het OM en Moszkowicz gesteld dat Wilders Koranteksten selectief citeert en zich misleidend uitlaat. De zes willen hiermee naar eigen zeggen tegenwicht bieden aan de deskundigen die Wilders bij zijn proces zal laten getuigen.
Wilders' uitspraken over de Koran in de film Fitna wekten veel woede op
Wilders over de Koran. Volgens de zes verstopt Wilders de meer vreedzame Koranteksten en manipuleert hij zo het beeld over de islam. De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden. Het gaat om de professoren Fred Leemhuis (arabist en bekende Koranvertaler), Jan Michiel Otto(recht, sharia), Gerard Wiegers (religiestudies), Pieter Sjoerd van Koningsveld (islamologie), Ruud Peters (Arabische taal en cultuur) en Marlies ter Borg (Koran en Bijbel). Ze zullen niet als getuigen worden opgeroepen in het proces tegen de PVV-leider.”

Het bericht werd om 18:11 geplaatst en riep meteen een fiks aantal reacties op. Er stond geen link naar de brief van de wetenschappers, maar het oordeel stond voor praktisch iedere reageerder wel vast. De zes zijn:

ongelooflijke lafaards, subsidieslurpers, nogal dom, collaborateurs, stelletje idioten, een bende van zes wetenschappelijke samenzweerders, domoren, watjes, prutsers, onnozelaars, schijtbroeken, algeheel wereldvreemd, stelletje huichelaars, hypocrieten, landverraders en collaborateurs.

“Hun vernederende kruiperigheid is om van te walgen ...”, het was “walgelijk gewoon.” En hun analyse “stinkt naar Limburgse geitenkaas ...”
De brief van de zes maakte in elk geval wel duidelijk dat “universiteiten overbodig zijn”. Verder moeten de zes worden aangeklaagd “wegens misleiding van alle Nederlanders”. Een reageerder hoopt en bidt dat hij “het nog mag meemaken dat de vlam hier in de pan slaat en ALLE landverraders/dhimmies voor een tribunaal worden gesleurd!”

Kortom, de niet-gelezen brief maakte nog al wat los.


Hieronder alle reacties tot vrijdagmorgen:

4 februari 2010 18:38
Het OM heeft bepaald dat Geert maar drie getuigen mag opvoeren. En dan komt er een brief binnen bij het OM met zes getuigen die tegen Wilders zijn. En als je kijkt naar de namen ( en hun politieke affiliatie) zijn dit geen vrienden van Wilders. Ik ben een leek helaas, maar dit dit riekt naar beïnvloeding van het OM. Schande dit.

4 februari 2010 18:42
Ze hebben dus naast de marionetten rechters nog 6 politieke puppets gevonden, wat een show proces. Wat een ongelooflijke lafaards, hun vernederende kruiperigheid is om van te walgen ...

4 februari 2010 18:44
Iedereen die de Koran bestudeerd weet dat de geweldadige soera's later zijn gekomen. De vreedzame dateren van eerdere datum. In de Koranistische leer zijn de latere soera's van kracht en overrulen de jongere. De Koran ademt een anti-semitische / racistische ideologie uit en daar is geen discussie over mogelijk. De Koran is het woord van God (al'Lah) en onherroepelijk. Wilders & Co. weten dat donders goed. Zo ook iedereen die zich woestijnzand in de ogen laten strooien. Islam moet middels het zwaard verspreid worden. Daar is geen woord arabisch te veel aan.

4 februari 2010 18:44
hahaha... Wilders laat de vreedzame teksten weg, dat gaat dus als volgt: " dood aan alle ongelovigen" en Wilders laat dan het volgende weg " echter zij die zich bekeren tot de islam zullen niet gedood worden". Laat ik het zo stellen, Wilders heeft het over de inhoud van de koran en die deugt niet, als men nu zegt dat de meeste moslims niet meer leven naar het zwaard van de koran dan nog heeft hij gelijk. Doordat zij stellen dat de meeste moslim niet meer leven naar het zwaard, en de heftige zaken die zich in de koran bevinden, stellen zij Wilders ook nog in het gelijk, de "islam experten" ze geven hem hiermee een cadeau. Geert geen dank, gebruik hem in je voordeel.

4 februari 2010 18:44
Een ongevraagd advies, op verzoek van het Kabinet.

4 februari 2010 18:45
De opperstalmeesters van Staatscircus Pauw & Witteman zullen niet lang wachten om ook deze zes artiesten een podium te bieden voor demoniserende hoogstandjes.

4 februari 2010 18:52
Die zogenaamde islamgeleerden kunnen vast wel een hele rits aardig en humaan klinkende soera's ophoesten, die politiek correct Nederland opgelucht zullen doen ademhalen, zodat ze hun obligate riedel: 'Alle religies zijn gelijk en willen maar één ding' kunnen blijven herhalen, als Tibetaanse monniken bij hun gebedsmolen.
Maar.... al die menselijk aandoende soeraatjes gaan NOOIT over niet-moslims! Echt en helemaal nooit! Een of andere leesgroep, die gezamenlijk de koran gelezen had, zei laatst nog op de tv: 'Wij hebben daarin niet één vriendelijke opmerking naar niet-islamieten ontdekt'. En dat zullen die islamgeleerden u niet vertellen, Hans Jansen wel! ( En daarom nemen de Nederlandse media Hans Jansen steeds minder serieus...).

4 februari 2010 18:53
Volgens de zes verstopt Wilders de meer vreedzame Koranteksten en manipuleert hij zo het beeld over de islam. De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden." 1e: er bestaan geen vreedzame teksten in dat haatboek. 2e.: de verspreiding met het zwaard is inderdaad niet meer nodig omdat de moslims INFILTREREN in het westen (en het westen ontvangt hen met open armen)!!! Pas als ze in de meerderheid zijn (nu al 50 miljoen in Europa) zullen ze hun ware gezicht laten zien en alle niet-moslims zullen dhimmie moeten worden OF ze worden vermoord!! Vergis u niet: de islam is uit op WERELDHEERSCHAPPIJ !! JA, NOG STEEDS EN DAT ZAL ALTIJD ZO BLIJVEN! De islam kent 2 "huizen": het huis van de islam en het "huis van de oorlog". ALLES wat niet islamitisch is hoort bij het huis van de oorlog en MOET worden onderworpen aan de islam.!!

4 februari 2010 18:53
Teksten zijn niet belangrijk. In de beoordeling van mensen, ideologien en religies tellen slechts de daden.

4 februari 2010 18:57
Volgens de zes verstopt Wilders de meer vreedzame Koranteksten en manipuleert hij zo het beeld over de islam. De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden...
Nou, dat klopt dan toch? Geert Wilders had gezegd dat al je alle opruiende en haatdragende teksten eruit haalt, je een dun boekje overhoudt. En dat “de meeste moslims al lang geen voorstander meer zijn van verspreiding van het geloof met het zwaard”, dat is heel prettig, maar zegt niets over de inhoud van de koran.

4 februari 2010 18:57
Wat een Koran-kenners! Als 'kenners' zouden zij moeten weten dat de zogenaamd vreedzame teksten stammen uit Mohammeds EERDERE Mekka-periode (Mekka waar wij nooit mogen komen) en de gewelddadige teksten uit zijn LATERE Medina-periode (Medina, waar wij nooit mogen komen). Degenen die hier Koranteksten MANIPULEREN zijn dus: Fred Leemhuis Jam Michiel Otto Gerard Wiegers Pieter Sjoerd van Koningsveld Ruud Peters en Marlies ter Borg Ik denk dat dit wellicht voldoende is om deze 6 personen aan te klagen wegens moedwillige misleiding van een heel volk.

4 februari 2010 18:52
En dat zullen die islamgeleerden u niet vertellen, Hans Jansen wel! ( En daarom nemen de Nederlandse media Hans Jansen steeds minder serieus...)."
Hier een college van arabist Prof. Hans Jansen. Wie dit heeft gehoord weet voorgoed wat de islam is en beoogt. Kost slechts 37 minuten van uw tijd. De islam is LEVENSGEVAARLIJK en MOET WORDEN GESTOPT!!
http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/02_februari/03/verrijkingsonderdelen/getuigen-wilders.xml

4 februari 2010 19:01
Ik trek mijn eigen conclusie wel en heb hiervoor geen geleerden nodig. En zeker geen geleerden uit het linkse kamp. Ik kijk om mij heen en zie onze democratie verdwijnen. De teloorgang van ons land is inzicht. Hele wijken/steden worden verziekt door moslimtuig. Het is namelijk zo dat alleen zij de rechten hebben en wij alleen maar plichten. De Islamisering in ons land is in volle gang aanwezig. Ik ben al uitgeslapen nu die opgetrommelde linkse bende nog.

4 februari 2010 19:02
Over selectief citeren gesproken. Zijn dit de kwartiermakers voor de Islam. Lees wat arabist Prof. Dr. Leemhuis ook de Ayatollah geheten te vertellen heeft en u weet genoeg, http://www.vredesnaam.com/isaf%20islam.html Prof. Dr. Jan Michiel Otto is indien nodig voorstander van de Sharia rechtspraak en Multiculti samenleving http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=1134 Prof. Dr. Gerard Wiegers schijnt in zijn sas te zijn met de orthodoxe Tariq Ramadan. http://www.zemzem.org/zemzem/?q=node/42 Prof. Dr. Pieter Sjoerd van Koningsveld heeft het over tolerantie? http://www.refdag.nl/artikel/1232444/In+debat+over+relatie+islam+en+geweld.html
Zie 2.

4 februari 2010 19:03
Weer 6 subsidie slurpers die laten zien hoe 'exact' de academise wereld is.... betaal me genoeg en ik laat je exact horen wat je wilt horen.... zoiets heet ook wel een huurling. Allen is het werk van deze 6 lieden die wel erg makkelijk over de realitieit heenstappen nog veel vernietigender.

4 februari 2010 19:03
2: Prof. Dr. Mr. Ruud Peters verdedigt de stelling; Een fundamentalistische ideologie hoeft niet automatisch tot terroristische daden te leiden. Ook de Sharia vindt hij geen verwerpelijk onderwerp. http://static.rnw.nl/migratie/www.wereldomroep.nl/actua/nl/samenleving/act20060322_peters-redirected http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article1382067.ece
Filosofe Marlies ter Borg. http://www.paulineweseman.nl/artikelen/koran.pdf

4 februari 2010 19:03
Het gaat toch om de uitwassen van de Koran en uitgevoerd door Islamieten. Volgens die koranteksten handelen zij, dan zijn die teksten toch niet selectief geciteerd.
Het initiatief van de professoren vind ik nogal dom.

4 februari 2010 19:05
Je zou van dergelijke islamdeskundigen toch mogen verwachten dat ze van het zogenaamde principe van abrogatie hebben gehoord? Bepaalde verzen worden volgens dat principe nietig verklaard door latere verzen die ze tegenspreken. Het is belangrijk daarbij rekening te houden dat de qur'an niet in chronologische volgorde (i.e. volgens datum van "openbaring" van de desbetreffende soera) is samengesteld. Manipulatie? Cf. universiteitsprofessoren!

4 februari 2010 19:10
Wat een macht kennen ze toe aan Geert Wilders en om dat aan te tonen hebben deze zich met ze' 6 de krachten moeten bundelen met ook nog de hulp van rechter en regeringsleiders knap staaltje van onvermogen laten ze daar mee zien .Geert je bent geweldig een PREMIER schap waardig

4 februari 2010 19:12
Dit wordt interessant. De collaborateurs komen vervuld van haat onder hun vochtige slijmerige steen vandaan gekropen om de rechtbank te overtuigen van de vredelievendheid van de koran. Ik denk dat er bij de rechtbank weinig animo is om in een koran-exegese betrokken te raken. Desniettemin heeft de rechtbank geen andere keus dan vast te stellen dat er vele gewelddadige passages in de koran voorkomen en dat Wilders dat kenbaar maakt en ervoor waarschuwt. Toch zal de rechtbank alles doen om het onderzoek zo vaag mogelijk te houden. De dienstdoende magistraten zitten volgens mij muurvast. De aangevers zullen zeker nog spijt krijgen van hetgeen ze hebben ontketend. De geest is nu definitief uit de fles. Dat wordt lachen.

4 februari 2010 19:12
Er zijn weer wetenschappers die Wilders aanvallen, omdat hij teksten manipuleert. Ook al zou dat zo zijn, maar kijk nu eens naar de dagelijkse praktijk en dan bedoel ik wat de extreme moslims uitvreten invele landen.Sluit potverdorie toch steeds de werkelijkheid niet uit. Kijk naar Pakistan, Jemen, Somalie en bepaalde delen van Indonesie,Afghanistan enz enz. Kijk wat zij de vrouwen aan doen, scholen in de fik steken en meisjes mogen geen onderwijs volgen. Stelletje vieze oude mannetjes in di elanden.Wordt eindelijk eens wakker i.p.v. van steeds op Wilders te katten.

4 februari 2010 19:13
Dit stinkt net zo erg naar PvdA manipulatie als het zogenaamde wetenschappelijke rapport dat in opdracht van mevr. Ter Horst door leden van diezelfde partij is geschreven.

4 februari 2010 19:14
Ik denk dat ze daar wel een punt hebben. De islam behoeft Europa helemaal niet met het zwaard te veroveren. Ze zijn daar ook niet toe instaat! Zelfs dat kleine landje Israël krijgen ze er maar niet onder. Maar wat veel erger is, met dit soort linkse dimmisch wordt Europa gewoon weggeven aan de islamieten. Zonder dat ze hun ‘zwaard’ behoefde te gebruiken zitten er sinds 1973 al 50 miljoen islamieten in Europa. Zo te lezen verdient dat stelletje idioten hun brood door bezig te zijn met de koran, e.d. Hun bijdrage aan het maatschappelijk debat komt dan ook duidelijk voort uit eigen belang.

4 februari 2010 19:14
De Koran mag alleen op volgorde gelezen worden? Citeren is altijd selectief lijkt me.

4 februari 2010 19:14
En zo zegde de zes Jokers!! , uit het rariteitenkabinet van de PvdA , CDA, en de CU .
“de meeste moslims zijn allang geen voorstander van verspreiding van hun geloof met zwaard”. Tuurlijk zijn zij geen voorstander meer om hun geloof wereldwijd te verspreiden met het zwaard , waarom zou men zwaarden gebruiken als men raketten en geweren en explosieve tot zijn beschikking heeft ?. Daaraan!!! , hebben deze zes Jokers nog niet gedacht , dat ook de moslim (Islam) met de tijd en (technologie) meegaat. Zie 11/9, zie de bijna als vanzelfsprekende dagelijkse aanslagen , die zij onder plegen en anderen doelen, ect, ect. Zie die jongeren in Brussel die machinegeweren gebruiken om te onderdrukken, ach ieder vult maar in wat er verkeerd gaat onder dit linkse Multi regiem van de afgelopen 30 jaar. Houdoe wor

4 februari 2010 19:18
Laat u niet opnaaien beste mensen. Van mij mag het OM er 600 oproepen... Als we allemaal op Geert stemmen maakt het toch niet uit... Links zal en moet opzouten.. en het mooie is: Zwaarden overbodig, één vinger is voldoende... Knopje stemmachine -->> Pvv. MASSAAL!!!

4 februari 2010 19:19
Meer on topic: waarom zouden islamieten hun ideologie met het zwaars verspreiden, als idioten hier in Nederland zichzelf al driftig aan het islamiseren zijn?
Vandaag stond er bijvoorbeeld in Trouw een artikel, dat vroeg waarom polygamie eigenlijk fout was? Kijk: dat is anticiperen op een tijd, waarin de islam het hier voor het zeggen heeft. Hetzelfde zien we bij het niet direkt afwijzen van seks met dieren, dat sommigen doen. Moslims moeten hier vooral hun eigen cultuur ( en de archaïsche gewoonten daarvan) kunnen uitoefenen.

4 februari 2010 19:19
Waar ik me ook fel tegen verzet, zijn alle pogingen om Wilders monddood te maken via de strafrechter. Het proces in Amsterdam is onderdeel van een internationale campagne om alle vormen van kritiek op de islam te onderdrukken. Als de klagers tegen Wilders - een onheilige alliantie van moslimfundamentalisten en linkse extremisten - hun zin krijgen, wordt straks in Teheran of Riyad bepaalt wat we hier in Nederland mogen zien, zeggen of schrijven. Dat vind ik veel bedreigender dan die hele Wilders, die vooral een product is van het falen van de gevestigde partijen bij de bescherming van onze vrije en seculiere samenleving.(lees het hele stuk)
http://home.kpn.nl/c.brendel/PeterR.htm

4 februari 2010 19:20
De tekst die aan het mes van de moordenaar van theo van Gogh vastzat was een hele kleine selectie van een afschuwelijke taal uit dat waanzin boek. Dat is de taal die gesproken wordt in dat boek. Een dodelijke taalgebruik. Voor ieder die er gevoelig voor is. En dat zijn er miljoenen! Als slachtoffer en dader.Geen Islam in Nederland.

4 februari 2010 19:24
Het is toch een schande dat Geert Wilders zijn getuigen niet mag oproepen, en er maar 6 tegen getuigen willen komen om per brief hun zegje te willen doen. Als dat door de rechtbank aangenomen wordt hoop ik dat de vlam in de pan slaat. We staan al voor joker in het buitenland

4 februari 2010 18:57
Ook u scoort een punt. Wilders heeft inderdaad juist uitdrukkelijk gezegd dat "de haatteksten/soera's etc. uit de koran gescheurd zouden moeten worden". Wilders zegt nooit dat er geen vreedzamer teksten in de koran staan. Maar wat hebben we daaraan?
ALS EEN MOORDENAAR HET HART VAN ZIJN SLACHTOFFER MET EEN MES HEEFT DOORBOORD GAAN WE OOK NIET STAAN JUICHEN ALS BLIJKT DAT DE LINKERTEEN VAN DE DODE ER NOG GOED UITZIET.
Een neuroloog kijkt naar de toestand van de hersenen tijdens het scanonderzoek van een comapatiënt, hij komt niet met dwaze afleidende praatjes over zijn goed werkende kniegewricht. Ik blijf daarom van mening dat er voldoende reden is om deze bende van zes, die zich ongevraagd met het proces bemoeit, aan te klagen wegens misleiding van alle Nederlanders.

4 februari 2010 19:27
Hallo 6 prutsers. Wilders heeft het ook niet over de moslims maar over de islam. En hebben deze linkse prutsers ook de onderzoeken er op nagelsagen hoeveel procent van de in Europa wonennde moslims onze maatschappij en democratie afkeuren? Leest u even mee: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/81485/Moslims-11-september-niet-werk-Arabieren.htm

4 februari 2010 19:28
Ik weet het, de kans is klein maar TOCH hoop en bid ik dat ik het nog mag meemaken dat de vlam hier in de pan slaat en ALLE landverraders/dhimmies voor een tribunaal worden gesleurd!

4 februari 2010 19:31
Op onderstaande site veel informatie ovenr de wreedzame Islam ellende in heel de wereld! Zie ook de fims op youtube. Moeten ook deze sprekers veroordeeld worden, omdat ze de waarheid spreken?
http://islamizationwatch.blogspot.com/2010/02/book-review-jihad-and-genocide.html

4 februari 2010 19:37
Het is nu wel duidelijk dat als we als samenleving willen overleven, dit NIET mogelijk is in samenwerking met de zelf(zalig)verklaarde elites. Zij zullen dus moeten verdwijnen.

4 februari 2010 19:46
Ik heb een vraag voor deze zes pro deo ´wetenschappers´, hoe moeten we dan bijv. zien dat een meisje zestien levend word begraven in de naam van allah. Verkeerde vers ..... Maar dit proces begint zo langzaam aan lachwekkende vormen aan te nemen, maar de uitkomst zal wel zijn, dat nooit iemand meer kritiek kan of mag uitten over de intolerante islam, bij gedacht alleen al word ik niet goed.

4 februari 2010 19:46
Dit gaat een heel bizar proces worden: zes korankenners die zich tegen Wilders keren. En dat terwijl Wilders zlef slechts drie getuigen mag oproepen. Ja, dat krijg je als je je op het gladde ijs van klassejustitie gaat begeven. Want dat is het proces tegen Wilders gewoon. Stoute Wilders wil niet gezellig meepolderen en daarom moet hij gestraft worden. Het proces tegen Wilders is de wraak van gefrustreerde polderkleuters, zoals Els Lucas en al die raadsheren van Gerechtshof Amsterdam.

4 februari 2010 19:47
ok in Zweden hebben ze al politici die wakker worden! Moet hun ook het zwijgen worden opgelegd voor de waarheid en de vrijheid! Islam is dangerous!! http://www.youtube.com/watch?v=AetIHfJpPi4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=TaWg0AVCFQI&feature=player_embedded

4 februari 2010 19:47
Er hoeft helemaal geen stuk Koran vertaald te worden. Het woord 'Islam' betekent vertaald: 'onderwerping'. Drie keer raden waaraan. Is dat niet genoeg? En in de geest van dat woord is het hele boek geschreven. En dat weten die selectief blinden ook.

4 februari 2010 19:50
Hebben deze wetenschappers ook wel eens gehoord van het Stockholm-syndroom?

4 februari 2010 19:51
Ieder land waar de Islam heerst is alleen maar sprake van geweld. Kijk maar hoe de Christenen worden behandelt.Waar moeten wij dat vredelievende voorbeeld dan vandaan halen?Is dat alemaal anders van nu af aan? Mensen die op Wilders stemmen weten dat omdat hij hun gedachten wereld vertegenwoordigt hun praktijkervaring
verwoordt en niet andersom.

4 februari 2010 19:52
GOD geve dat het einde van deze rechtszaak in zicht is...een rechtscommedy om eerlijker te zijn..Deze 6 zijn de eerste wind en haatbrengers er zullen er nog vele komen,die allemaal uit de linkse en de oranjehoek komen..laten we hun ignoreren en doen alsof ze niet bestaan..wel moeten we hu namen onthouden,zoals die van Rayman waar ik jaartjes geleden graag heen ging maar nu zelfs NIET meer al krijg ik 100€ en entréé gratis,,stelletje allochtonen profireurs

4 februari 2010 19:53
Op Arutz Sheva, een Israëlische nieuwssite ( Arutz Sheva ) stond ook al een heel artikel, dat uitlegde dat er 15 getuigen van Geert niet waren toegelaten, mét een filmpje!
Nederland slaat inderdaad internationaal een modderfiguur.

4 februari 2010 19:53
Maar Pauw en Witteman mogen heel selectief de meest grove anti-Wilderianen of anti-zionisten voor hun programma uitnodigen en mogen, van belastinggeld, het publiek in Nederland manipuleren.Dat mag allemaal wel.

4 februari 2010 19:55
Ja het is een schande dat Wilders nooit de passages noemt die geen haat, geweld en overheersing prediken. Want het is toch zo gemakkelijk, zoveel zijn het er niet.
Hoogstens de dikte van een Donald Duckje.

4 februari 2010 19:57
Zie ook Quran on my mind! Het gelijk van dhr. Wilders!!!
http://www.youtube.com/watch?v=FhZ6DPDd-vg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xvS7q_hc6SU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xygxEMwGcyQ&feature=related

4 februari 2010 19:58
Deze zes ‘wetenschappers’ kunnen zo op de rol van het na de omwenteling op te richten Landverraders Tribunaal.

4 februari 2010 20:00
Ergens in Nederland, in hoge kringen en gecoördineerd door kopstukken van de grote politieke partijen, ligt een draaiboek. Het was tijd voor het volgende bedrijf. De 6 'experts' laten zich gewillig voor het karretje van de Wilders-demoniseerders spannen.
Wat een schijnvertoning. Het is te walgelijk voor woorden.

4 februari 2010 20:01
Wilders hóéft helemaal niets te manipuleren; iedereen hoort en ziet toch wat aanslagen uit naam van extreme moslims over heel de wereld aanrichten, wij zijn toch niet achterlijk of wordt er dan weer gezegd dat wij alles over één kam scheren?
Nou, als puntje bij paaltje komt is m.i. de hele islam één grote pot nat, zo van wie niet vóór de islam is, is tégen de islam en kan men kiezen of delen: kop eraf of meedoen.
Zij leven nog in de plm.vijfde eeuw, het enige verschil is dat ze toen paard reden en nu op brommers, en het zwaard is omgeruild voor een mes. Ongelooflijk zoals links-Nederland zich laat verblinden en ons land in de uitverkoop doet. Mensen: stem PVV, een andere keus ís er niet!

4 februari 2010 20:01
De Koran interessante film voor hen die nog twijfelen !
http://www.youtube.com/watch?v=UJMMycMePoo&feature=related

4 februari 2010 20:02
Verdorie nu verstopt die kwaadaardige Wilders ook nog eens de meer vreedzame teksten die in de Koran staan. En dat doet hij zo goed dat de islamieten ze niet meer kunnen terugvinden. Is dat even vervelend want nu kent 49,9 % (de minderheid) van die islamieten die vreedzame teksten niet.En wat dat weer teweeg brengt kun je zien in de film Fitna en trouwens ook op de foto die bij het artikel staat.

4 februari 2010 20:04
Holle vaten klinken het hardst.

4 februari 2010 20:13
White Women marry Dogs and Donkeys in Denmark! http://www.youtube.com/watch?v=-DO85--PuIw&feature=related

4 februari 2010 20:14
Ze gaan van alles proberen om Dhr.Wilders slecht te maken ik geloof er geen zak van Hup Geert mijn stem heb je!!

4 februari 2010 20:15
Het gaat er niet om wat hij verstopt het gaat erom wat hij zegt dat erin staat en wat hij zegt staat er.
De bijbel zegt "oog om oog tand om tand", dat klink naar wraak naar gelijke munt, verder staat er "keer de andere wang toe, da's weer vreedzaam, m.a.w. de koran staat bol van dit soort van tegenstrijdigheden waar ze schizofreen van worden. Men kan niet roepen dood aan alle gelovigen om vervolgens te stellen, help uw naaste, wie is die naaste, ook een moslim?
Nogmaals,ze hebben hem bevestigd dat er heftige teksten instaan door te stellen dat hij de vreedzame verzwijgt. Welnu, ze kunnen hem niet beschuldigen van manipuleren van teksten. Hitler hield ook van zijn honden en heeft enkele goeie ideeën in zijn boek, maar als je de slechte eruit scheurt dan blijft er nog maar een brochure over. zo ook de koran.

4 februari 2010 20:16
Alsof heel de Koran niet selectief wordt uitgelegd door de haatbaarden themselves.
Vrouwenhaat, ook zo'n lekker uitgelegde zaak. Neen heren 'deskundigen'. U heeft nog heel wat te leren met uw brief sturen. Dit is ook het beinvloeden van de rechters overigens, een niet gewenste bijkomstigheid! Dus de rechters zijn niet objectief meer door het lezen van deze brief, laat de volgende ploeg maar aantreden. En heel het volk ook een brief schrijven waarin we het tegendeel als ervaringsdeskundigen beweren. Dan zijn we snel door objectieve rechters heen hoor! Wint Geert niet alleen, staat heel justitie voor paal. Niet dat ze ons daarvoor nodig hebben natuurlijk.

4 februari 2010 20:17
Deze 6 'experts' hebben hun hoofd te vaak in de koran en de hadith gestoken, en in policorre commentaren daarover. Het is een bekend verschijnsel dat zulke mensen zich gaan vereenzelvigen met het studie-onderwerp. En ze kennen het begrip taqiyyah blijkbaar niet goed.
Ze moeten ook eens in de Bijbel lezen. Daarin zegt Jezus: aan de vruchten herkent men de boom. Deze zes geleerden moeten de situatie van christenen, andersdenkenden en ongelovigen in islamitische landen eens bekijken.
Ook moeten ze eens een geestelijke in een kerk in Mekka bezoeken. Oh, nee, laat maar; ze mogen er als niet-moslim niet komen en er mogen geen kerken staan, en op geloven in Jezus staat de doodstraf. En hoe zou dat nu komen? Door die vreedzame teksten in de koran, misschien?

4 februari 2010 20:19
Het OM en de rechters zijn zo bang voor de waarheid, dat de verhoren van de 3 getuigen achter gesloten deuren moet plaatsvinden!
Is men bang dat de autochtone loonslaaf gaat achterhalen wat de Islam voor hem in petto heeft!
Met de komst van de Islam aanhangers neemt het geweld toe, kan de overheid niet meer instaan voor de veiligheid van zijn onderdanen,neemt de armoede toe en wordt onze vrijheid beperkt! Daarom stem PVV!!!

4 februari 2010 20:25
I'm very very sad! Ik denk dat wij allemaal wel inzien dat Wilders aan het kortste touwtje gaat trekken. Deze machtswellustige groep laat geen middel onbeproefd om hem het zwijgen op te leggen. Sad!! Ik weet maar al te goed hoe gewelddadig Moslims zijn tov anders denkenden. Mijn zoon heeft reeds 4 jaar een relatie met een Marokkaans meisje, een schatje.. Heeft alles wat met de koran te maken heeft vaarwel gezegd. De vele ( doods) bedreigingen naar mijn zoon en hun dochter toe zijn zijn niet te tellen, zo erg dat er politiebewaking nodig was. Deze mensen kennen geen tolerantie, hebben geen diepgang, zijn werkelijk kwaadaardig. Ik praat nu over een doorsnee Marokkaans gezin, dus geen extremisten of zo!

4 februari 2010 20:28
Het gaat niet om teksten uit de bijbel of de koran of welk boek dan ook. Het gaat om de mensen die nu leven en hoe die hun medemensen behandelen. En wat er gepropagandeerd wordt hoe men zijn medemens moet behandelen. M.a.w. wat wordt er gepreekt in de kerken en de moskeeën. Want daar leven de mensen naar.

4 februari 2010 20:34
De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden.
Inderdaad, ze zijn moderner geworden. Ze zijn nu voorstander van bommenh en vliegtuigen als wapen.

4 februari 2010 20:36
"Volgens de zes verstopt Wilders de meer vreedzame Koranteksten en manipuleert hij zo het beeld over de islam."
Is Wilders nu ook al illusionist? Lukt het hem slechts met een enkele vleugelslag, de bladzijden van alle Donald Ducks aan de andere kant van de oceaan voortdurend in beweging te houden, zodat de lezers er maar niet in slagen bij het goud van oom Dagobert te geraken? Wilders is waarlijk de grote beweger, die zelfs de zes wijzen uit het westen tot schijnbewegingen kan verleiden.
Trouwens, vreemde woordkeuze: de 'meer' vreedzame Koranteksten; alsof zelfs die teksten min of meer oorlogszuchtig zijn.

4 februari 2010 20:36
Uit welingelichte bron heb ik vernomen dat uitspraken van prof. Van Koningsveld (VK) onder zijn zeer geleerde collega's te Leiden 'vekaliën' werden genoemd.

4 februari 2010 20:37
Ja,hier kon je op wachten. De bedoeling is om de rechters een pasklare motivatie voor een vonnis aan te bieden. Ik zou het een ramp voor de rechtstaat vinden als deze mensen ook maar enige invloed op de rechtsgang zouden hebben. Als de rechters fair zijn. Beschouwen ze dit als een ogeoorloofde beinvloeding en kan dat in het voordeel van de heer Wilders werken.

4 februari 2010 20:38
De enige echte islam deskundige uit de vaderlandse geschiedenis was en is ongetwijfeld Dr. C. Snouck Hurgronje uit de 19e/20e eeuw. Merkwaardigerwijs wordt zijn naam nog geroemd in huidige Indonesië ondanks zijn advies aan de toenmalige Nederlandse regering de opstandelingen in Atjeh geen rust te gunnen, maar genadeloos te vervolgen...alleen dan kun je hun verzet breken. Zie de taliban anno 2010..precies eender !De taal die de moslim verstaat en respecteert is de taal van het geweld en het recht van de sterkte. Figuren ala cohen; balkie,bossie wekken slechts de lachtspieren van de aanhangers van pedo-profeet.amin.

4 februari 2010 20:40
Dus er staan ook vreedzame teksten in de Koran. Net zoals Wilders niet alleen anti-Koran-uitspraken doet, maar zich ook vreedzaam uitlaat.

4 februari 2010 20:49
Als de rechtbank er geen behoefte aan heeft om de getuigen te horen die Wilders heeft voorgesteld, mag ze dus ook zonder enige motivering de brief van deze zes NSB'ers lachend naar de prullenmand verwijzen.

4 februari 2010 20:49
@......donderdag 4 februari 2010 20:36
Uit welingelichte bron heb ik vernomen dat uitspraken van prof. Van Koningsveld (VK) onder zijn zeer geleerde collega's te Leiden 'vekaliën' werden genoemd.
Dank dat wij ons aan uw bronnen mogen laven! Dat het hier om collega´s gaat en niet om studenten is veelzeggend.
Dan is hij vast ook zo´n wetenschapper die wat ronddoolt in een stoppelveld bezaaid met tweehonderd drollen en maar loopt te klagen dat hij het veld niet kan ruiken, omdat iemand het gras heeft verstopt.

4 februari 2010 20:50
Wat bestaat het gros der professoren toch uit domoren. Watjes zijn het, prutsers, onnozelaars, schijtbroeken en algeheel wereldvreemd. Universiteiten zijn overbodig. Zelfstudie voor mensen met gezond verstand zet veel en veel meer zoden aan de dijk. Alleen heb je dan geen papiertje om mee te doen met de borrelpraat van de zogenaamde professoren. Het is een rare wereld mensen, lachwekkend als het niet zo triest was.

4 februari 2010 20:52
Nee, moslims verspreiden het geloof niet langer met het zwaard, maar gebruiken nu haatzaaien in moskeeën, messen en bommen. Dus strikt naar de letter genomen hebben deze geleerden gelijk. Maar daar stinken wij toch zeker niet in met zijn allen?

4 februari 2010 20:53
Wat een stelletje huichelaars,ze willen Wilders monddood maken de hypocryten! Mevr.Gretta Duisenber kan roepen over joden wat ze wil en er volgt geen veroordeling! Net als mislukte politicus PR de Vries daar zakt je broek ook van af. De rechterlijke macht heeft van regeringszijde gewoon opdracht gekregen Wilders om zeep te helpen.

4 februari 2010 20:55
Lekker objectieve wetenschappers, ze vullen dagelijks hun zakken met HUN visie op de Islam. Wat mij betreft hadden het ook Donald Duck wetenschappers kunnen zijn.
Ze zijn m.i. bang dat hun stroom met harde Euro´s gaat opdrogen wanneer de ideologie van de haat Islam word doorgeprikt, en dan zijn het slechts ridders te voet.
Nee, ik heb eens een beetje zitten googelen op hun namen, en ben blij dat deze naïeve nitwits uit de kast gekomen zijn, altijd fijn te weten wie de landverraders hier zijn als Wilders wordt veroordeeld, en onze vrijheid word ingeperkt, en dit alles nog ten gunste van een intolerante ideologie.

4 februari 2010 20:55
Noem 1 democratische islamitische staat; geen dus...........Noem 1 islamitische staat waarmee het westen een warme band onderhoudt; geen dus............Noem 1 islamitische staat waar vrijheid van godsdienst bestaat;geen dus...........enz, enz, enz, enz....................Boeken lezen mensen, dan wordt het vanzelf duidelijk wat voor een verwerpelijke ideologiede islam is. Schraap het godsdienstig laagje ervan af en je houd middeleeuws/barbaarse toestanden over.

4 februari 2010 20:57
Vanmiddag gekeken naar Politiek 24. Zij gaven een terugblik over de laatste maanden van Pim Fortuyn. Echt alles is nu te kopieren naar Geert: Demoniseren ("fascisme/racisme"), Vergrootglas gebruiken om elk haartje van Geert te controleren, "Bekende Nederlanders" inzetten om stemmers te imponeren. Ipv Marcel van Dam is er nu Peter Rat de Vries ingezet. Vanochtend bij Edwin Evers begon hij zieltjes te winnen. Hoe diep kun je zinken. Dan durft deze narcist nog te zeggen dat hij Wilders een nazi vindt. De geschiedenis herhaalt zich. En als Geert het niet overleeft dan is het weer opnieuw: "Wir haben es nicht gewusst". Zielig!

4 februari 2010 20:59
Zes Nederlandse professoren nemen het op voor de koran. Voor een religie uit een achterlijke cultuur. Je kunt het faillissement van het onderwijs in Nederland niet beter illustreren.
Het Westen domineert, heeft de hoogste beschaving, de meeste kennis, maar deze professoren vinden het heel belangrijk om aan te tonen dat de inhoud van een sprookjesboek uit Arabië, dat ook nog eens bij elkaar gejat is, anders uitgelegd moet worden dan dhr. Wilders dit doet.
En waarom? Om de aanhangers van de pedoprofeet te behagen? Ga toch krassen!

4 februari 2010 21:02
ik ken geen van de 6 heren, ben geen islam kenner, heb de Koran niet gelezen. Moet putten uit de dagelijkse info. van bv. kranten en opsporing verzocht. Hetgeen niet wil zeggen dat de crimineel als voorbeeld kan en mag dienen voor welk geloof dan ook. Maar dat er nu wel erg veel wordt bijgesleurd om je gelijk te bewijzen, is erg verdacht. Ben benieuwd wat ons nog te wachten staat.
En niet gerust

4 februari 2010 21:05
http://www.youtube.com/watch?v=Owq37y0G--U&feature=related Islam wants Europe!

4 februari 2010 21:08
Is bekend van welke partijen ze lid zijn?

4 februari 2010 21:15
De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden…
De islam fundamentalisten willen daar graag verandering in brengen.
Dat doen ze al moordend.
Maar ik hoor nooit protesten van “de meeste moslims”
Sterker nog, ik heb de indruk dat de meeste moslims prima kunnen leven met sharia, steniging, eerwraak, genitale verminking en meer van dat fraais.

4 februari 2010 21:17
Dat wordt een heel penibele zaak voor de rechtbank om zich in een religieus debat te mengen. Daarnaast wekt het de indruk van een politiek proces door maar 3 van de 18 getuigen in het strafproces toe te staan en deze achter gesloten deuren te horen teneinde te voorkomen dat Wilders hier politieke munt uit kan slaan. Een rechter die zich in een politiek en religieus debat mengt kan onmogelijk meer als onafhankelijk worden gezien.

4 februari 2010 21:19
toegegeven, ik heb niet gestudeerd. ik ben om het maar zo te zeggen autodidact. maar ik heb best wel wat gelezen over allerlei geloven en ben daarmee wat gewend geraakt aan de bloemige taal waarin de meeste teksten staan geschreven. de koran springt er met kop bovenuit.
alles wat niet aan de richtlijnen van dit heilig schrift voldoet moet worden vernietigd, of in het meest milde geval belasting betalen, totdat je vanzelf van ellende doodgaat.
5 keer bidden per dag was indertijd feitelijk wachtlopen. "bekeerlingen" konden zo min of meer op appèl komen voor de onderlinge sociale controle. als de "bekeerling" niet verscheen dan was hij nooit verder dan pak weg een kwart dag reizen. het niet mogen afbeelden van de legeraanvoerder mohammed was louter om te voorkomen dat er affiches verschenen met de term Most Wanted. Niet verder vertellen hoor!

4 februari 2010 21:20
De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven de islamgeleerden. De meeste he ..?! En hoeveel zijn het er dan wel ? Op 1,...miljard moslims zal de nog altijd een substantieel deel zijn . De meeste Duitsers waren ook niet voor het 'strijden met zwaard' maar heel veel hebben het wel laten gebeuren ...en meegedaan. En wat de verspreiding van hun 'geloof' betreft is het begrip verspreiding een behoorlijk eufemistische uitdrukking en dat doen ze nu met dwang door aanslagen en dreiging.

4 februari 2010 21:23
Vraag me af wat de geleerde heren vinden van het feit dat in Irak recent twee keer een slachtpartij onder rivaliserende moslimgroepen heeft plaatsgevonden met erg veel doden en gewonden. Uit welk boek zou de inspiratie komen en hebben die aanslagplegers de mooie vredelievende teksten in de koran over het hoofd gezien?

4 februari 2010 21:35
@ X op donderdag 4 februari 2010 21:07
Voorbeeldje: waar menig christenkind mee is doodgegooid is het eeuwige eert uw vader en uw moeder. Vlak daaronder staat echter geschreven: mits deze dat waard zijn" Dan wilt u uw "voorbeeldje" wel even illustreren door te vermelden in welk Bijbelboek, hoofdstuk en vers staat "mits deze dat waard zijn"?

4 februari 2010 21:39
Dagelijks wordt er geslacht; in Europa hoeft het nog niet.
Voorlopig kan het zonder het zwaard door de demografische ontwikkelingen die tot snelle aanwas leidt. Zodra er de mogelijkheid tot ontwrichting komt, worden de sluimerende cellen tot overheersing aangezet/ gedwongen tot overheersing in naam van Allah, a.d. hand van de Koran.

4 februari 2010 21:44
vrouwen van ingelijfde gebieden werden vanwege hun natuur niet uitgedost als soldaten maar kregen een ander kenmerk waarmee ze tot de club behoorden. een sluier of hoofddoek of een soort armbandje zoals bij het schoolvoetbal. als een gebied op een gegeven moment werd gezuiverd van ongelovigen dan waren dit de tekenen, de vlaggen zo je wilt. een maand vasten was ook zo een manier om het kaf van het koren te scheiden. zo werden niet-moslims namelijk opgespoord. een paar hoge torens rondom de moskee gaven een prima beeld over het veroverde gebied. ze zochten de horizon af naar de rook van schoorstenen, waar dan misschien eten werd bereid. alles, maar dan ook alles binnenin de moslimwereld wordt gecontroleerd en geregisseerd.

4 februari 2010 21:52
De meeste moslims in Nederland laten zich in weelde verzorgen en winnen op alle fronten steeds meer terrein, geholpen door opportunistische verraders.
De sluipende onderwerping vindt reeds plaats zonder gebruik te hoeven maken van het zwaard.

4 februari 2010 21:58
"De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van de verspreiding van het geloof met het zwaard". Hoe is het mogelijk! Wetenschappers die weer iets ongenuanceerd roepen! Heeft u exact uitgerekend hoeveel moslims voor- of tegenstander zijn van religieus geweld? Bent u ervan op de hoogte dat overal in het midden-oosten dat geweld alleen maar toeneemt? Moslims blazen zichzelf en anderen bij duizenden op om Allah te behagen. Vrouwen/meisjes worden vermoord als ze niet aan de sharia voldoen.Van oorsprong niet-islamitische landen worden op een gewelddadige manier tot de islam 'bekeerd'. (Libanon, de Philippijnen). Wat beoogt u hiermee? Bent u voorstander van de islamisering van Europa? Zegt u dat a.u.b., dan weten we waar we met u aan toe zijn. En invoering van de sharia, professor Peters? Over my dead body! Voor mij bent u door deze handelingen verraders van onze vrijheid en onze Europese cultuur.

4 februari 2010 22:01
zijn die lui toevallig ook lid van de milieumaffia??

4 februari 2010 22:07
" De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard" Het is de "geniaalste" reden, die de zes wetenschappelijke "samenzweerdes" naar voren brengen. Wie is de doorsnee moslim? Dat is een gelovige, die dit verhaal nauwelijks kan lezen en zijn schotel richting Mekka heeft staan. (Buiten Nl heeft hij niet eens stemrecht en wordt onderdrukt.) Het doet denken aan de periode voorafgaande aan Wereldoorlog II, toen de gewone Duitser en de Nederlander - the men in the street- om de tuin geleid werden door overheden en wolven in schaapskleren, die wisten wat goed was voor het volk. De boodschappers met het slechte bericht - over de Duitse invalsplannen - werden monddood gemaakt."L'histoire se répète". Vanachter hun bureau, ver van de gewone man en het leven van alle dag gaan de "Zes" ons vertellen, dat de islam een "religion of peace" en dat onze boodschapper -Geert Wilders- vervolgd moet worden.

4 februari 2010 22:12
Ik weet het niet hoor maar het zal me niet verbazen dat deze z.g. korankenners getrouwd zijn met een mohammedaan(se)

4 februari 2010 22:14
De zes wetenschappers willen hiermee naar eigen zeggen tegenwicht bieden aan de deskundigen ... ! Walgelijk gewoon !Zijn zij direct betrokkenen dan Er is deze dhimmys niets gevraagd ... tóch !Dit stinkt naar limburgese geitenkaas ...Laten wij met zijn allen dan ook maar brievengaan schrijven naar de rechtbank en onzemening geven over de islam en zijn cultuurverrijkers ! Volgens de zes manipuleert Wilders de Koranteksten en het beeld over de islam. De meeste moslims zijn al lang geen voorstander meer van verspreiding van het geloof met het zwaard, schrijven deze z.g.islamgeleerden. In mijn beleving is het toch echt anders wat ik dagelijks zie, hoor en lees ! Trouwens wat moeten we met dit soort geloofswetenschappers waar hebben we die voor nodig ... geloof [en vooral de Islam] brengt ons niets dan ellende ... waanzin !

4 februari 2010 22:29
Vervolg: Het zijn deze "zes", die het klaarblijkelijk eens zijn met de uitspraak van Khadaffi, sinds 1969 de heerser over de voormalige schurkenstaat Libië:
"There are signs, that Allah will grant us VICTORY in Europe - without guns- without swords - without conquests. The fifty million Muslims of Europe will turn it into a Muslim continent within a few decades. Europe is in a predicament and so is America. They should agree TO BECOME ISLAMIC in the course of time, or else declare WAR on the Muslims".

4 februari 2010 22:36
J 20.25 "Mijn zoon heeft reeds 4 jaar een relatie met een Marokkaans meisje, een schatje. Heeft alles wat met de koran te maken heeft vaarwel gezegd. De vele (doods)bedreigingen naar mijn zoon en hun dochter toe zijn niet te tellen, zo erg dat er politiebewaking nodig was".
Ik leef met u mee, dit is echt verschrikkelijk !
Terwijl er jaarlijks 1200 AUTOCHTONE Nederlanders (NHD 03-02-10) zich onder gejuich van de moslimhorden bekeren tot de Islam wordt een Marrokaans meisje wat zich van de koran afkeert bedreigt met de dood.

4 februari 2010 23:06
Fout citeren is wanneer je een gedeelte van een tekst buiten de oorspronkelijke context een compleet andere betekenis toekent. Daar zijn sommige mensen erg goed in; best wel veel politici ook. Maar dat is niet waar deze wetenschappers Wilders van beschuldigen. Zij zeggen uitsluitend dat Wilders als islamofoob andere teksten aanhaalt dan dat zij als islamofiel zouden doen. Belangrijk? Wat de geleerden zeggen is dat er twee gezichten zijn aan de Islam. Dat is mooi. Helaas voor de positivo's kan je boekenkasten vullen met nieuwsartikelen die te wijten zijn aan het gedrag van gelovigen die zich beperken tot dezelfde Koran teksten als dat Wilders doet. Jazeker, het Christendom heeft ook zijn minder fraaie kanten. Alleen kennen wij in de moderne geschiedenis slechts een Charles Manson. Islam heeft miljoenen Mansons, en als Islam zichzelf niet helpt, dan is het aan ons om Islam de beschaafde wereld uit te helpen.

4 februari 2010 23:27
Warner: De Politieke Islam heeft elke cultuur waarnaar hij is gemigreerd. De totale tijd voor annihilatie duurt eeuwen, maar wanneer de Islam stijgt faalt hij nooit. De gastcultuur verdwijnt en sterft uit. Wij moeten leren de doctrine van de Politieke Islam te overleven. De doctrine is heel duidelijk, dat alle vormen van geweld en overtuiging kan en moet worden gebruikt om ons te veroveren. De Islam is een zelfverklaarde vijand van alle niet-gelovigen. De briljante Chinese oorlogsfilosoof Sun Tsu huldigde het dictum: “Ken uw vijand”. Wij moeten de doctrine kennen of worden vernietigd. Ofwel anders gezegd: als wij de doctrine van de Politieke Islam niet leren, zal onze beschaving worden vernietigd net als de Egyptische Koptische beschaving werd vernietigd. http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/02/14-eeuwen-heilige-oorlog-van-de-politieke-islam-genocide-en-taboe/

4 februari 2010 23:34
Dat het een politiek proces is is wel duidelijk, de rechter(s) willen geen relevante (voor mijnheer Wilders in ieder geval) getuigen, zoals de baardman in vrouwenjurk die mijnheer Pim Fortuyn vermoorde. Die moordenaar laten getuigen en de poco rechters weten dat ze mijnheer Wilders niet kunnen veroordelen. eurabia wenkt..... enkel de vraag welk land het eerste capituleert houd me bezig.

4 februari 2010 23:46
Liegen en bedriegen vallen niet onder de Nederlandse 'Waarden en Normen' foei geert w. je had beter moeten weten, 'de waarheid haalt altijd de leugens in!!'
Saloom

4 februari 2010 23:52
MINISTER CRAMER MANIPULEERT KLIMAATONDERZOEK!

4 februari 2010 23:54
Sinds wanneer worden spontane "brieven van al dan niet vermeende deskundigen aan de rechtbank/o.m./verdediging" in een strafproces meegewogen? Maar missschien moeten professor Ellian en andere geweigerde getuigen/deskundigen ook maar brieven gaan schrijven...?

4 februari 2010 23:55
EXPERTS: JACQUELINE CRAMER BEINVLOEDT KLIMAAONDERZOEK!

4 februari 2010 23:57
X op donderdag 4 februari 2010 23:06 Je zegt; "Jazeker, het Christendom heeft ook zijn minder fraaie kanten. Alleen kennen wij in de moderne geschiedenis slechts een Charles Manson. Islam heeft miljoenen Mansons, en als Islam zichzelf niet helpt, dan is het aan ons om Islam de beschaafde wereld uit te helpen."
Hoe wou je de Islam 'Gods Openbaringen' de wereld uit helpen? Charles Manson staat niet voor het Christendom, Jezus Christus staat voor het Christendom!!

4 februari 2010 23:57
"Charles Manson staat niet voor het Christendom, Jezus Christus staat voor het Christendom!!" Dat is heel juist gezien. Daarom hebben wij Manson ook zeer duidelijk te kennen gegeven het niet met zijn zienswijze op de Bijbel eens te zijn.

5 februari 2010 00:52
Linkse decadentie ten top.
Hebben die zes wetenschappers dit bedoelt met manipulatie toen ze hun brief naar de rechtbank in Amsterdam, het OM en Bram Moskowicz zonden?
De makers van onderstaande film ontvangen subsidie van de overheid.
Dit walgelijke gedrag moeten wij als belasting betalers dus betalen.
Pezdag speelfilm trailer: De moord op Geert Wilders.
http://www.youtube.com/watch?v=KVGyPBx79tc

5 februari 2010 02:13
Tja ik vind het zeer opmerkelijk dat die zigenaamde experts niet vermelden wat het principe van abrogratie is (dat ook in de koran staat en door alle islamitische geleerden wordt aanvaard). Dat principe houdt in dat verzen die op een later tijdstip zijn geopenbaard in de carriere van muhammed (bijv. de medina verzen) voorgaan op de verzen die eerder in tijd werden geopenbaard aan muhammed (zoals de mekka verzen). De medina verzen zijn vele malen oorlogzuchtiger dan de mekka verzen.
Dat die zogenaamde experts dat feit verzwegen hebben grenst bijna aan kwade opzet

5 februari 2010 02:16
correctie: zogenaamde abrogatie. Het wordt laat en ik begin te veel spelfouten te maken, dus ik denk dat ik maar lekker ga pitten

5 februari 2010 03:59
Deze mensen komen met een mening maar ik heb nog geen enkel citaat gezien, waarmee ze de eventuele conclusies, die ze menen ongevraagd te moeten uiten aan de rechtbank, bewijzen. Het is een geregiseerde hetze ingegeven door de angst dat subsidies van zg onderzoeken in de toekomst zullen stopgezet worden. Net zoals dat gaat gebeuren met de zieligheidsindustrie.

5 februari 2010 08:04
Al schrijven deze deskundigen nog duizend brieven, ze worden achterhaald door de dagelijkse realiteit. De bevolking baseert haar oordeel op ervaring en daar hoef je niet hooggeleerd voor te zijn.

5 februari 2010 08:39
Wat is het belang van deze zes verraderlijke arabisten om een poging te doen een bijdrage (geregisseerd) te leveren aan een veroordeling van Wilders ?
Zij verdienen (susidie-onderzoek-onderwijs)geld aan de introductie van de islam in Nederland en Europa.
"de meeste moslims ..ect),dat neemt niet weg,dat als een minderheid van de 50 miljoen moslims ( de zg echte islam (zeg radicale) wordt gepreekt in scholen en moskeeen)er tientallen miljoenen moslims uit zijn op onze ondergang.

5 februari 2010 09:20
Wat mankeert al deze mensen toch??? Als het niet lukt om Geert Wilders op deze manier monddood te maken vrees ik het ergste.

5 februari 2010 09:33
Hoe krijg je een baantje als wetenschapper aan de Universiteit ? ...O Ja ! En voor wat hoort wat.

5 februari 2010 09:36
@ x op vrijdag 5 februari 2010 00:52
De makers van onderstaande film ontvangen subsidie van de overheid. Dit walgelijke gedrag moeten wij als belasting betalers dus betalen. Pezdag speelfilm trailer: De moord op Geert Wilders. http://www.youtube.com/watch?v=KVGyPBx79tc
--
Zowel pezpaq als FunX zijn gesubsidieerde MULTICULTI organisaties.

Neppérus over weer & klimaat (6/2/10)

"We moeten weten hoe het echt zit, zeker met dit weer", aldus VVD-Kamerlid Neppérus in de Telegraaf (6.1.10). "Terwijl we worden gewaarschuwd over de opwarming van de aarde, rijden we straks misschien een Elfstedentocht. Het is hoog tijd voor een onafhankelijk onderzoek."
Analyse. Niet nodig. Spreekt voor zich, lijkt me.

Heertje lost raadsel rondom Schiphol op (05/02/10)

Schiphol? Een blunder van de eerste orde, aldus Arnold Heertje (RTLz, 5.1.10). Een terrorist met een explosief mengsel in z’n broek kon ongehinderd in een vliegtuig stappen. Heertje weet precies wat de gang van zaken is op Schiphol. “Duizenden mensen worden op Schiphol gecontroleerd door een heel leger van middelmatige soldaten, kolonels en generaals. Mensen waarvan de kans dat zij een terreurdaad begaan nihil is. Maar zij worden van top tot teen onderzocht. Mensen waarvan wereldwijd bekend is dat zij door hun achtergrond een grotere kans hebben een terreurdaad te begaan, worden door dezelfde dienstkloppers niet nauwkeuriger maar onzorgvuldiger gevisiteerd.” Heertje weet ook waardoor dat komt. “Daarvoor zijn twee belangrijke redenen, die de hele Nederlandse samenleving karakteriseren. Ten eerste, werpt het jarenlange slechte onderwijs in Nederland wrange vruchten af, zoals het verliezen van overzicht, het terugtrekken op een beperkt terrein, het misbruiken van machtsposities, het onvermogen statistisch te denken en het teloorgaan van een exacte instelling.”
Wie dan enige uitleg of toelichting verwacht, wordt teleurgesteld. Heertje stelt namelijk alleen vast dat het onderwijs niet deugt en ziet er een terrorist aan boord van het vliegtuig zit: na elkaar, dus ook door elkaar. Zo simpel is dat (kennelijk).

Verdonk, beschermvrouwe van de kerstboom (04/02/2010)

Rita Verdonk ontpopte zich eind vorig jaar als beschermvrouwe van de kerstboom. Onderwijsminister Plasterk werd daarom ter verantwoording geroepen over een misstand. De Haagse Hogeschool had namelijk geen kerstboom geplaatst om ‘het internationale karakter en de diversiteit binnen de school te benadrukken’.
Een grove schande dus, aldus Verdonk. Aan Plasterk legde zij de volgende brandende kwestie voor: “Deelt u de mening dat de etnische achtergrond van een aantal studenten van de Haagse Hogeschool geen reden kan zijn om geen kerstboom te plaatsen?” Plasterk deelde die mening en voegde er meteen aan toe dat dit hier ook niet het geval was. “De voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool heeft mij verzekerd dat er geen relatie is tussen de achtergrond van studenten en de plaatsing van deze ene kerstboom.”
Maar Verdonk liet zich niet afschepen en eiste van Plasterk keiharde toezegging. Ze wilde op elke school in Nederland verplicht een kerstboom zien. Plasterk: “Nee, dit is aan de scholen, ons land heeft geen van overheidswege verplichte feestversiering. Wij zijn hier niet in Noord-Korea.” Saillant detail: in de verschillende vestigingen van de Haagse Hogeschool staan – bij elkaar opgeteld – maar liefst 82 kerstbomen.

Argumentum ad misericordium (03/02/2010)

Nora O'Donoll interviewde iemand, die stond te wachten op Sarah Palin.Steeph van Sargasso geeft hierover het volgende commentaar: "Ik vind het typerend voor een deel van het moderne politieke 'engagement'. Het is natuurlijk altijd fijn als politici betrokken aanhangers krijgen. Het is echter uitermate problematisch als deze aanhangers de feiten niet van de fictie kunnen onderscheiden."
"Wat er vervolgens gebeurt, is nog erger. De rechtse media springen op de interviewster omdat zij manipulatieve vragen zou stellen, net als in het verleden gebeurde met Sarah Palin zelf. (...) De interviewster stelt een feitelijke vraag, eentje die ingaat op waar de geïnterviewde kennelijk een uitgesproken mening over heeft. Mag je dat soort vragen niet meer stellen dan? Zijn de mensen op de straat er alleen maar om een 'mening' te geven, zelfs wanneer ze zo duidelijk voor een kamp kiezen. Heeft geen enkele burger meer de verantwoordelijkheid om zich een beetje te verdiepen in waar ze voor staan?"
Analyse. Hier valt niets meer aan toe te voegen.

Argumentum ad baculum 2 (02/02/10)


Een oudje, maar toch interessant. De discussie in het Italiaanse programma Otto e Mezzo gaat over de Nederlandse euthanasiewetgeving. Volgens de Italiaanse minister Carlo Giovanardi is die te vergelijken met Nazi-wetgeving. De andere gespreksleden waren Daniele Capezzone (La Rosa nel Pugno), Giulio Meotti (Il Foglio) en uit Brussel (onze) Sophie In 't Veld (Europarlementaiër D66).

klik hier.
Een kwestie van gewoon hard roepen. Na 24 minuten ontspoort het debat.

Het ontduiken van de bewijslast

Een adviseur sociale zekerheid wil de Centrale Raad van Beroep overtuigen dat het keuren van arbeidsongeschikten niet rechtvaardig gebeurt. Morgen behandelen de hoogste rechters in socialezekerheidszaken zijn herzieningsverzoek.
De raad concludeerde al eerder – in 2004 - dat een aanpassing van het zogeheten claimbeoordelings- en borgingssysteem (CBBS) noodzakelijk was. Maar daar is volgens hem vooralsnog niet veel van terecht gekomen.
Het UWV en de arbodiensten hanteren een lijst met 'normaalwaarden’. Daarin wordt bepaald wat iemand in het dagelijks leven kan doen (concentreren, tillen, staan enz.). Daaraan wordt afgemeten of iemand een beperking heeft of niet. Het is niet is te controleren hoe gedegen die lijst is, stelt hij.
De Centrale Raad accepteerde in 2004 deze normaalwaarden. De adviseur gaat er vanuit dat de rechters anders hadden geoordeeld als ze hadden geweten hoe het precies zit.
Dat geldt ook voor de wijze de belasting in verschillende functies werd vastgesteld. "Er was een periode sprake van natte-vingerwerk en ik heb daar bewijzen van. Dan stelde een UWV-medewerker achter zijn bureau vast wat een koekjesinpakker precies deed in plaats van naar de fabriek te gaan. Waarom zijn die enquêteformulieren, waarin functies worden beschreven, niet openbaar? Zo krijg je nooit een eerlijk proces."
Analyse. De adviseur gaat er vanuit dat de rechters anders hadden geoordeeld als ze hadden geweten hoe het precies zit. Die claim kan hij – vooralsnog – niet bewijzen. (Zeker niet als de CRB de criteria marginaal toetst, dus kijkt of de criteria niet onredelijk zijn.) Los daarvan kan iedereen bij elke zaak beweren: "als de rechter echt wist hoe de zaak in elkaar zit, dan gaf hij mij gelijk". Daarmee wordt de bewijslast ontdoken.

Argumentum ad baculum 1 (01/02/2010)

Op deze wijze kun je natuurlijk ook een discussie voeren, namelijk door roepen en gooien met water, zoals in deze discussie op de Roemeense televisie.


EMBED-Romanian Debate Turns Ugly - Watch more free videos