Arnold Heertje over AFM (24.6.10)

De AFM is een toezichthoudend instituut, dat consumenten moet beschermen tegen bedenkelijke en malafide praktijken van banken. Prof. Heertje plaatst echter bij de uitvoering een aantal vraagtekens. “De uitvoering laat te wensen over door een tekort aan financiële en maatschappelijke kennis en door het misbruik maken van macht, vooral door lager geplaatste AFM-ambtenaren”, aldus Heertje.
De medewerkers van de AFM hebben “van nature” een kennisachterstand op de financiële specialisten van de banken. “Deze kennisachterstand hoeft geen bezwaar te zijn, indien daarmede op een verstandige en humane wijze wordt omgegaan. In plaats van een arrogante en autoritaire houding past bescheidenheid en bereidheid tot overleg.” Die bescheidenheid mist Heertje.
“Fragmentatie en verkokering in de samenleving brengen veel medewerkers met een beperkte actieradius in een monopolieachtige positie, waarvan gemakkelijk misbruik wordt gemaakt. Onnodig ontvangen banken intimiderende dreigbrieven, die vermoedelijk ontsnappen aan de aandacht van het hogere niveau en die op gespannen voet staan met het oogmerk de belangen van de consumenten te behartigen. Voor de veelal jongere medewerkers geldt vermoedelijk hoe gebrekkiger hun materiekennis, hoe groter hun neiging als potentaat op te treden. Dehumanisering dus.”
Analyse. Ook hier poneert Heertje enkel verwijten zonder ook maar een feit te onderbouwen. Op zich genomen is dat geen drogreden, maar veel wijzer word je er ook niet van.