Is Geert Wilders een racist? (8.1.12)

Is Wilders een fascist en een racist? Henk Bovekerkstudent Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit van Tilburg, schreef er een bachelorscriptie over en concludeerde dat Wilders inderdaad een fascist en een racist is. Op p. 32/33 schrijft hij: “On top of his Manichean world view, Wilders proves to be a racist. “Everyone in the Netherlands that abides by the rules is welcome,” he writes, “no matter what religion, race, or sexual preference.” (…) We should look at the use of the word ‘race’ here. Although Wilders implies otherwise, race isn’t like religion or sexual preference. Religion and sexual preference vary from one human being to the other. But all humans belong to the same hominid subspecies homo sapiens sapiens –– the human race. To imply that there are various human races is racist, and as Wilders does imply so here, we can conclude that he is a racist.
In artikel 1 van de Grondwet staat dat “discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan”. Ook in dit artikel wordt voorondersteld dat er verschillende rassen zijn. Het door Wilders gemaakte onderscheid is in die zin niet vreemd.
In de memorie van toelichting van artikel18 WPG (Stb. 2000, 302) vinden we de volgende toelichting op het begrip 'ras':
In de toelichting bij artikel 16 is reeds ingegaan op de keuze voor het begrip "ras". Dit begrip heeft hier dezelfde betekenis als in artikel 1 van de Grondwet en moet mede in het licht worden gezien van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Het begrip moet ruim worden opgevat en omvat ook huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. (Kamerstukken II, 1997-1998, 25 892, nr. 3, p. 104-105)
Ook de Hoge Raad nam deze ruime interpretatie over (NJ, 2010, 355, r.o. 2.5.2).
Bovekerk maakt een grammaticale bewering (…een racist is iemand die…) en maakt vervolgens de – logisch niet geoorloofde – sprong naar een desciptieve bewering (…dus Wilders is een racist…).